Pojištění vkladu

Pojištění vkladu by mělo být zárukou ochrany majetku pojištěnce. Tento druh pojištění představuje určitou záruku vložených finančních prostředků do bank. Jedná se tedy o ochranu peněz uložených v bankách prostřednictvím bankovních účtů a podobných typů produktů. Slouží jako bezpečnostní prvek finančních prostředků pro případ pádu banky. Má-li banka pojištěny vklady dostanou vkladatelé po jejím pádu alespoň poměrnou část svých financí zpět. Pojištění bank proti pádu se stalo nejen V ČR, ale i ve většině zemí EU zákonnou povinností. Smyslem je nejen ochrana drobných střadatelů, či podnikatelů, aby nepřišly o své vložené finanční prostředky, ale i v širším měřítku vede ke stabilizaci bankovního sektoru.

Hlavní smysl pojištění vkladů

Pojištění vkladů má hlavní smysl v ochraně nejen bank, ale i jejich vkladatelů. Pojištěné vklady mají působit na všechny klienty jako bezpečnostní prvek pro případ krachu banky. Pojištění zklidňuje a svým způsobem, i reguluje tok financí v bance. To znamená, že v případě obav klientů z krachu banky, by mohlo dojít k nekontrolovatelnému výběru finančních prostředků, což ve svém důsledku by mohlo chod a stabilitu banky ještě více ohrozit.  Pojištěné vklady znamenají pro vkladatele banky i určitou záruku vložených finančních prostředků, neboť v případě krachu banky mají nárok na vyplacení svých financí. Přičemž konečná výše vyplacených peněz není 100 %. Na základě pojištění vkladů jsou klientům vypláceny jen poměrné částky např. do výše 90 % vložených financí.

Povinné pojištění vkladů

Pojištění vkladů je v ČR povinné. Toto opatření provedl stát na základě krachu některých českých bank, kdy klienti v důsledku jejich pádu přišli o své finanční prostředky. Zdejší banky tak musí mít své vklady pojištěny. Výše pojistky je dána procentem objemů celkových vkladů banky. V České republice banky obvykle platí 0,1 % za rok. V případě krachu banky z uvedeného pojistného daný pojistitel banky vyplatí klientům příslušné částky.

pojistěte si zásah horské služby, pojištění pro rizikové sporty, srovnejte si nejlepší cestovní pojištění